نرم افزارهای رشته مهندسی شیمی

1)COMSOL Multiphysics = نرم افزاری تخصصی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و سایر رشته ها
2)aspenONE= قدرتمند ترین نرم افزار در شبیه سازی و طراحی در مهندسی شیمی و رشته های وابسته
3)CHEMCAD=شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی
4)HYSYS Training=نرم افزاری برای بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
5)FEMLAB
6)OLGA
7)Portable WinDrawChem: نرم افزار رسم ساختمان ملکول و نمادهای شیمی

سایر نرم افزارها:

Bitplane Imaris شبیه سازی میکروسکپی
BioSolveIT recore 5 - شبیه سازی مجازی هسته مواد
Inteligand ligandscout – نرم افزار داروسازی
Molegro Data Modeller – مدل سازی و آنالیز مولکولی
Molegro Virtual Docker– پیشگویی و تحلیل فنی و انفعالات پروتئینی
Waveafunction Odyssey college chemistry– آموزش اینتراکتیو شبیه سازی مولکول