بخشی از فیلم های آموزشی دوره

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.
-Passive,Network Cabling , Networking Media
- Network Operating Systems -Domain / Workgroup
- Network Hardwares , Router / Switch
- Wireless Networking
- Network Security
- Voice and Video Over IP
- WANs and Remote Connectivity
- CCTV