۱۳ نکته مهم کاربردی در مورد آرماتوربندی

در این جا قصد داریم به ۱۳ نکته اجرایی مهم در خصوص آرماتوربندی اشاره مختصری بکنیم :

۱-زمانی که بتن ریخته میشود آرماتورهای فلزی باید از گل ، روغن و مواد غیر فلزی دیگر که باعث کاهش چسبندگی بین بتن و آؤماتور میشوند پاک شوند .

۲- تمام آرماتورها در آرماتوربندی باید به روش سرد خم شوند مگر اینکه با توجه به نظر مهندس مسئول نظارت به نحو دیگری این کار انجام گیرد

۳- برای بتن آرماتورها در آرماتوربندی نباید میلگردهای متقاطع راه به هم جوش داد


۴- حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی نباید از هیچ کدام از طرفین ۲٫۵ سانتی متر کم تر باشد

۵- در موردی که آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار دارند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیم روی ردیف پایینی قرار گیرد و فاصل بین آنها باید حداقل ۲٫۵ سانتیمتر باشد
-محدودیت فاصله بین میلگردها در آرماتوربندی باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی تماسی و وصله های به میلگرد مجاور نیز رعایت شود .

۷- در دیوارها و دال ها فاصله بین آرماتورهای خمشی اصلی در آرماتوربندینباید از هیچ یک از مقادیر سه برابر ضخامت دیوار یا دال و ۴۵ سانتی متر بیشر شود .

۸-حداقل پوشش بتن بتنی که روی زمین ریخته میشود و به طور دائم در تماس با آن باشد باید ۷٫۵ سانتی متر باشد.

۹- در ستون ها شیب قسمت مایل میلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ بیشتر شود .

۱۰- قسمت هایی از میلگرد انتظارخم شده که بالا و پایین محل خم ها قرار دارند در آرماتوربندی باید موازی با محور ستون باشند .

۱۱- در محل خم های میلگرد های انتظار خم شده باید آنها را به وسیله تنگ های عرضی مارپیچ یا قسمت هایی از سیستم کف به طور افقی مهار نمود.

۱۲- میلگردهای انتظار خم شده در آرماتوربندی باید قبل از جایگذاری در قالب ها خم شده باشند