هدف از برگزاري اين دوره آموزشي آشنايي کلي فراگيران دوره با نحوه برپايي يک سيستم جامع مديريت ريسک با نگاهي عميق به استاندارد ISO31000:2018 مي باشد، با توجه به اينکه از جمله الزامات قانوني اغلب کشورها رعايت موازين ايمني و پسا حادثه مي باشد، دوره آموزشي فوق الذکر به حق هدايت گر مناسبي براي پياده سازي، نگهداري و بهبود سلامت کليه کارکنان و پيمانکاران سازمان ( قبل و بعد از حادثه ) خواهد بود. آشنايي با رويه هاي مربوط به برنامه ريزي و اجراي سيستم جامع مديريت ريسک از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد و در اين راستا مدرس دوره سعي نموده است تا با طراحي و اجراي اين دوره آموزشي زمينه آشنايي و يادگيري مناسبي را براي فراگيران فراهم نمايد.
در پايان اين دوره انتظار بر اين است که فراگيران با توجه تشريح الزامات استاندارد سيستم مديريت ريسک بر مبناي استاندارد
ISO31000:2018 بتوانند در سازمان خود در قالب تيم هاي ERM ( مديريت ريسک سازماني ) در کنار نفرات متخصص و با تجربه تر اقدام به اجراي مفاد خواسته شده در اين استاندارد نمايند.


سرفصل ها :


1 .مفاهيم کلي مديريت ريسک و فرصت
2.تشريح واژگان مديريت ريسک و فرصت
3.تشريح اهداف مديريت ريسک و فرصت
4.تشريح مفهوم طرح مديريت ريسک و فرصت
5.معرفي دسته بندي انواع ريسک و فرصت
6.نحوه تشکيل کميته ERM به همراه شرح وظايف هر يک از اعضا
7.معرفي و تشريح مدل هاي ارزيابي ريسک
8.برگزاري کارگاه هاي آموزشي در راستاي کمک به درک بهتر الزامات سيستم مديريت ريسک و فرصت


مخاطبان :


1. مديران ارشد و تصميم گيران يک سازمان
2. مديران مياني و مالکين فرآيندها در يک سازمان
3.مسوولين و تصميم سازان يک سازمان
4. همه علاقمندان به آشنایي با مفاهيم جديد مديريت ريسک


آنچه خواهید آموخت :


1. آموزش نحوه مستند سازي مطلوب مديريت ريسک و فرصت
2.آشنايي با تشريح مفاهيم مربوط به فرآيند هاي پشتيباني شامل نفرات سازمان، زير ساخت ها و محيط سازمان
3.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به صلاحيت افراد و آموزش هاي مديريت ريسک و فرصت
4.آشنایی با تشريح برنامه ريزي اجرا و کنترل عمليات مديريت ريسک و فرصت
5.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به پايش، اندازه گيري، آناليز و ارزيابي مديريت ريسک و فرصت
6.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به بهبود مستمر مديريت ريسک و فرصت


دوره های آموزشی مدیریت ریسک